Algemene verkoopsvoorwaardenALGEMENE BEPALINGEN

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en overeenkomsten, onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden en beroepsgebruiken.
Art1 Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan diegene die het order heeft gegeven, onder leverancier diegene die het order heeft aanvaard.
Art2 Indien er een prijsofferte wordt opgemaakt, zonder nadien de bestelling toe te vertrouwen, zal er een forfaitair bedrag van 12.40 € aangerekend worden voor de kosten van opmaak van deze offerte.
Art3 Het overhandigen aan de leverancier van een model, kopie e.d. met verzoek zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan de leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden. Alle bedingen betreffende de leveringstermijn worden beschouwd als gedaan ten aan wijzende titel.
Art4 Offertes van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig volgens de gangbare indexatieformules wanneer de lonen en/of prijzen van de grondstoffen stijgen. Genoemde formules en/of berekeningswijze worden aan de opdrachtgever op zijn eerste verzoek toegezonden. De offertes worden steeds opgemaakt zonder vermelding van taksen die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.
Art5 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte, van de voor het geheel opgegeven prijs.


LEVERINGSTERMIJNEN

Art6 Alle bedingen betreffende leveringstermijnen worden beschouwd als zijnde gedaan ten aanwijzende titel. De bij de bestelling uitdrukkelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt.

Worden over het algemeen aanzien als gevallen van overmacht, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen,herleiden of vertragen of nog die een buitensporige bezwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen en ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij de verbintenissen in te korten hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden o.m. als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking, lock-out zowel bij leverancier als toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden van grondstoffen, materialen en energie en beperkingen en verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Art7 Zonder bijzondere bepalingen geschieden alle afhalingen en leveringen betaalbaar contant.


VERANTWOORDELIJKHEDEN

Art8 Aankopen en verkopen gesloten door onze agenten of vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging van onzentwege.

Art9 De goederen worden verzonden ten koste, laste en op risico van de bestemmeling. In geval van beschadiging, vertraging, geheel of gedeeltelijk verlies van de verzonden goederen, moeten de kopers hun rechten doen gelden tegen de vervoerder.

Art10 De verzendingen door ons uitgevoerd, worden gedaan tot de plaats van bestemming of tot het werk, voor zover echter dat de aangeduide bestemmingsplaats bereikbaar is door een berijdbare weg met de volle vervoerde vracht. We behouden ons het recht voor te doen lossen op de plaats waar de berijdbare weg eindigt. De verantwoordelijkheid van de leverancier beperkt zich tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.


KLACHTEN

Art11 Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na het lossen der goederen op hun eerste bestemmingsplaats geschieden. Indien de opdrachtgever weigert de artikelen in ontvangst te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen na ontvangst van de verzendnota of van een gelijkwaardig document. Bij gebrek aan deze documenten, vanaf ontvangst van de factuur.

Indien binnen deze termijn van acht dagen geen klacht werd ontvangen door de leverancier, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de goederen en/of artikels, die geleverd werden, volledig en in hun geheel aanvaard heeft.

Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft eveneens de volledige aanvaarding van het geheel tot gevolg.


BETALING

Art12 Alle rekeningen en/of facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag, zoals overeengekomen en ter woonplaats van de leverancier.
De wissels, cheques mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking mede.
Niet betaling van de rekeningen en/of facturen brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op. Deze laatste is vastgesteld op 15% per jaar. Daar komt een schadevergoeding bij, conventioneel en onverminderd vastgesteld op 15% op het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van 49.58 €.

Art13 In geval van levering op afroep wordt het facturatie bedrag van de totale bestelling gefactureerd bij de eerste levering.

Art14 In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling op de vervaldag niet is geschied, de toegestane termijnen vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk vorderbaar.
Dit artikel doet geen afbreuk op de bepalingen van art.12. Ieder lopend contract vervalt van rechtswege.

Art15 Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering ervan voorlopig opgeschort zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering, waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, materialen enz.) zich bevindt. Er wordt een verhoging van 15% toegepast op de waarde van het bedrag van de totale bestelling.

Art16 De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de sommen van de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen even wel kunnen lopen, vallen volledig ten laste van de opdrachtgever, zodat zij ter zijner beschikking gesteld worden.


BEVOEGDHEID

Art17 Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Mechelen of Leuven bepaald door Plint-Service BV.